top of page

علوم پایه

download.jpg

ما در سنت مایکل تلاش می کنیم تا عشق به یادگیری علم را ترویج کنیم و بچه ها این علم را در زندگی روزمره خود درک کنند و در مورد آن کنجکاو شوند. در جهان به سرعت در حال تحول ما علم بخش مهمی از برنامه درسی ما است. علم کنجکاوی دانش‌آموزان را در مورد پدیده‌ها و رویدادهای جهان پیرامون تحریک و برانگیخته می‌کند. همچنین کنجکاوی آنها را با دانش ارضا می کند.

 

از آنجایی که علم تجربیات عملی مستقیم را با ایده‌ها پیوند می‌دهد، می‌تواند فراگیران را در سطوح مختلف درگیر کند. روش علمی توسعه و ارزیابی تبیین ها از طریق شواهد تجربی و مدل سازی است. دانش‌آموزان یاد می‌گیرند که درباره موضوعات علمی که ممکن است بر زندگی خود، جهت‌گیری جامعه و آینده جهان تأثیر بگذارد، سؤال کنند و در مورد آنها بحث کنند.

bottom of page