top of page
DSC_0145.JPG

پس از بازرسی اخیر ما در 21 و 22 سپتامبر، من خوشحالم که پیوندی را به گزارش Ofsted خود به اشتراک بگذارم که موفقیت های مدرسه ما را جشن می گیرد. قضاوت این است که سنت مایکل مدرسه خوبی با بسیاری از ویژگی های برجسته است. 

از حمایت دانش آموزان، والدین، کارکنان، فرمانداران، تراست آموزشی کاتولیک اسقف بیویک و جامعه گسترده تر الزویک سپاسگزاریم. 

خانم چپمن 

bottom of page