top of page

باشگاه صبحانه

ما خوشحالیم که می توانیم از ساعت 8 صبح به بچه های مدرسه خود یک کلوپ صبحانه ارائه دهیم.  اطلاعات بیشتر و مدارک مربوطه مورد نیاز در زیر وجود دارد.

bottom of page