top of page

آواشناسی و خواندن

حروف و صداها منبعی است که ما در آن استفاده می کنیم  سنت مایکل  برای حمایت از آموزش سیستماتیک آواز. بچه ها برنامه حروف و صداها را در ابتدای شروع می کنند  مهد کودک، هر کودک بین  مهد کودک و سال  2 هر روز یک جلسه 20 دقیقه ای فونیک دارند.  استراتژیک  آموزش فونیک  تضمین می کند که کودکان در مراحل مختلف در حال پیشرفت هستند  نرخ مناسب  گروه های مداخله هدفمند  از کودکانی حمایت کنید که در سالهای اولیه، مرحله کلیدی یک و مرحله کلیدی دو نیاز به تحکیم بیشتر دارند.

برنامه حروف و صداها به شش مرحله تقسیم می شود - معلم فرزند شما می تواند به شما بگوید که فرزند شما در حال حاضر روی کدام مرحله کار می کند.

امیدواریم واژه نامه زیر مفید باشد. در صورت نیاز به پشتیبانی بیشتر، همیشه با خیال راحت وارد شوید و با ما صحبت کنید.

prog_ELS_intro.jpg
bottom of page