top of page

باغ امید

 باغ امید ما فضایی آرام و تامل برانگیز در محوطه مدرسه ما است.

با ایده ها و کمک همه فرزندان ما در گذشته و حال ایجاد شد.

bottom of page