top of page

زندگی را به طور کامل زندگی کنید

زندگی کاتولیک مدرسه ما برای تمام کارهایی که در سنت مایکل انجام می دهیم، محور است. بیانیه مأموریت ما نشان دهنده تعهد ما به تعالیم مسیح است. سنت مایکل یک مدرسه کاتولیک با آموزه های مسیح در مورد عشق، صلح و عدالت در قلب همه کارهای ما است.

لطفا روی عکس های زیر کلیک کنید تا در مورد زندگی کاتولیک ما بیشتر بدانید.

bottom of page